Trobairitz

A l’anterior entrada d’elaberintodemarte vaig fer una breu introducció de qui eren els trobadors, les coordenades cronològiques i geogràfiques en les que van viure, i vaig enumerar alguns dels noms dels trobadors documentats més importants.

En la anterior entrada de elaberintodemarte hice una breve introducción de quien eran los trovadores, las coordenadas cornológicas y geográficas en las que vivieron, y enuneré algunos de los nombres de los trovadores documentados más importantes.

trobairitz

Però aquesta entrada està dedicada a les trobairitz.

Espero que us agradi.

Pero esta entrada está dedicada a las trobairitz.

Espero que os guste.

 

Es recorda poc que hi hagué dones trobadores (trobairitz en occità) que van viure i escriure als voltants dels segles XII i XIII al sud de França. Tan sols algunes d’elles han estat estudiades o traduïdes. Les trobairitz es troben entre les més exquisides veus de la lírica cortesa. Són tembé els primers testimonis de dona que tenim d’una cultura que tan profundament ha influenciat a la cultura europea occidental fins a l’actualitat, i que fins ara havia estat representado solament per homes. La història, però ha oblidat un bon nombre d’aquestes poetesses occitanes que ens han deixat poesies amoroses, generalment dedicades als seus amants, que sorprenen pel seu realisme i les referències directes a l’amor carnal.

Se recuerda poco que hubo mujeres tovadoras (trobairitz en occitano) que vivieron y escribieron altrededor de los siglos XII y XIII en el sur de Francia. Solo algunas de ellas han sido estudiadas o traducidas. Las trobairitz se encuentran entre las más exquisitas voces de la lirica cortesana. Son también los primeros testimonios de mujer que tenemos de una cultura que tan profundamente ha influido en la cultura europea occidental hasta la actualidad, y que hasta ahora había sido representada solamente por hombres. La historia, sin embargo, ha olvidado una cosiderable cantidad de estas poetisas occitanas que nos han dejado poesías amorosas, generalmente dedicadas a sus amantes, que sorprenden por su realismo y las referencias directas al amor carnal.

 

Hi ha vint noms de presumptes dones trobadores reconeguts. La seva mateixa existència necessita d’una explicació. Les dones poetes són, a l’Edat Mitjana, poc conegudes, i trobar-ne vint que viuen en una àrea tan reduïda i durant el breu temps d’un segle causa una certa sopresa. Tot i que la poesia trobadoresca s’estengué ràpidament a les comunitats veïnes, solament Occitània produí trobairitz.

Hay veinte nombres de presuntas mujeres trovadoras reconocidos. Su misma existencia necesita de una explicación. Las mujeres poetas son, en la Edad Media, poco conocidas, y encontrar veinte que viven en una área tan reducida y durante el breve tiempo de un siglo causa una cierta sorpresa. Aunque la poesía trovadoresca se extendió rápidamente a las comunidades vecinas, solamente Occitania produjo trobairitz.

 

Contrariament a la imatge popular, la majoria dels trobadors, tan homes com dones, no eren cantaires errants que s’acompanyaven amb el llaüt, sinó seriosos poetes cortesans que molt rarament es veien forçats a anar a cantar els seus poemes d’un castell a l’altre. Tots ells pertanyien a la noblesa i potser són més coneguts en general, per haver desenvolupat unes actituds amoroses que han estat identificades com a amor cortés.

Contrariamente a la imagen popular, la mayoría de los trovadores, tanto hombres como mujeres, no eran cantores errantes que se acompañaban con el laúd, sino serios poetas cortesanos que muy raramente se veían forzados a ir cantando sus poemas de castillo en castillo. Todos ellos pertenecían a la nobleza y quizás son más conocidos en general, por haber desarrollado unas actitudes amorosas que han sido identificadas como amor cortés.

 

El llenguatge de les dones i les situacions que descriuen són remarcablement diferents a la dels homes. Els seus versos són rimats però hi ha menys jocs de paraules; la dona prefereix una forma més directa de discurs, conversacional. Són dones que sabien de lletra i de música i competien amb els trobadors per ser bones “corteses”, tot un exemple d’igualtat de sexes, a l’Edat Mitjana.

El lenguaje de las mujeres y las situaciones que describen son remarcablemente diferentes a las de los hombres. Sus versos son rimados pero hay menos juegos de palabras; la mujer prefiere una forma más directa de discurso, conversacional. Son mujeres que sabían de letra y de música y compiten con los trovadores por ser buenas “corteses”, todo un ejemplo de igualdad de sexos, en la Edad Media.

 

Les trobairitz canten als cavallers i trobadors i no pas als seus marits. L’amor no era molt freqüent entre els matrimonis nobles ja que els casaments es feien per interessos polítics o militars de les dues famílies. Els sentiments no comptaven en les unions feudals, de manera que sovint l’amor s’expressava fora del matrimoni. L’amor cortès ha de ser gratuït i lliure, i aquestes condicions no es donaven normalment en el matrimoni noble, per tant l’amor veritable no podia existir sinó fora de les normes socials. L’amor cortès és secret, ja que la dama ha de guardar el seu honor de calúmnies i gelosies que podrien arribar al seu marit. Es creen entre els amants uns vincles semblants als feudals. Ella és la senyora i l’amant es declara el seu vassall. El joc de l’amor cortés entra en l’ideal cavalleresc de manera que el cavaller tria la seva dama, que no és la seva dona, porta un objecte que ella li ha donat i lluita per ella per tal d’obtenir una paraula o un gest de reconeixement.

Las trobairitz cantan a los caballeros y trovadores y no a sus maridos. El amor no era muy frecuente entre los matrimonios nobles ya que las bodas se hacían por intereses políticos o militares de las dos familias. Los sentimientos no contaban en las uniones feudales, así que a menudo el amor se expresaba fuera del matrimonio. El amor cortés tiene que ser gratuito y libre, y estas condiciones no se daban normalmente en el matrimonio noble, por tanto el amor verdadero no podía existir sino fuera de las normas sociales. El amor cortés es secreto, ya que la dama ha de proteger su honor de calumnias y celos que podrían llegar a su marido. Se crean entre los amantes unos vínculos parecidos a los feudales. Ella es la señora y el amante se declara su vasallo. El juego del amor cortés entra en el ideal caballeresco de manera que el caballero elige una dama, que no es su mujer, lleva un objeto que ella le ha dado y lucha por ella con el fin de obtener una palabra o un gesto de reconocimiento.

 

 

S’ha de destacar que la majoria de les dones que tenim documentades amb activitat trobadoresca, eren les mullers o les germanes dels seus equivalents masculins. Si sabem que els dos cònjuges d’un matrimoni són trobador i trobairitz, respectivament, i que els dos conten les seves infidelitats, tenint en compte que eren secretes i que estava més acceptat socialment que un home fos infidel i no pas una dona, aquestes poetesses desafiaven el context històric en el qual els va tocar viure. Són una excepció en la societat eminentment masclista en la que nasqueren. Mitjançant la música i la poesia, van donar la seva particular visió de l’amor i són l’únic testimoni que tenim dels sentiments femenins en aquella època.

Hay que destacar que la mayoría de las mujeres que tenemos documentadas con actividad trovadoresca, eran las esposas o las hermanas de sus equivalentes masculinos. Si sabemos que los dos conyugues de un matrimonio son trovador y trobairitz, respectivamente, y qye estaba más aceptado socialmente que un hombre fuera infiel que no una mujer, estas poetisas desafiaban el contexto histórico en el cual les tocó vivir. Son una excepción en la sociedad eminentemente machista en la que nacieron. Mediante la música y la poesía, dieron su particular visión del amor y son el único testimonio que tenemos de los sentimientos femeninos en aquella época.

 

La jerarquia feudal de l’Europa medieval, era un sistema intensament masculí, basat en el valor militar i que estava destinat a salvaguardar els interessos d’alguns homes en particular o d’aquests homes i els seus fills. La societat feudal es pot dir que consistia en dues classes socials: senyors i serfs. L’element clau en aquesta jerarquia era el vassall, l’home a qui es garantien els mitjans de vida a canvi de la seva ferma promesa de defensar un altre home, el seu senyor, en temps de guerra. Dins de la cultura guerrera de començaments de l’Edat Mitjana, les dones eren un zero a l’esquerra i solament se les considerava si eren bones per portar fills al món. Si una jove esposa (les casaven entre els dotze i catorze anys com a norma) després d’un temps raonable no produïa un hereu, era retornada a la seva família. En començar el selge X un cert nombre de feus occitans es trobaven en mans de dones, però de fet no hi havia el propòsit conscient de millorar la seva situació; el que un grapat d’elles (majoritàriament de l’aristocràcia), escrivissin poesia occitana al segle XII i XIII, no és un signe clar i net d’un pas endavant en la causa de les dones.

La jerarquía feudal de la Europa medieval, era un sistema intensamente masculino, basado en el valor militar y que estaba destinado a salvaguardar los intereses de algunos hombres en particular o de estos hombres y de sus hijos. La sociedad feudal se podría decir que consistía en dos clases sociales: señores y siervos. El elemento clave en esta jerarquía era el vasallo, el hombre a quien se le garantizaban los medios de vida necesarios a cambio de su firme promesa de defender a otro hombre, su señor, en tiempo de guerra. Dentro de esta cultura guerrera de comienzos de la Edad Media, las mujeres eran un cero a la izquierda y solamente se las consideraba si eran buenas para traer hijos al mundo. Si un joven esposa (las casaban entre los doce y catorce años como norma) después de un tiempo razonable no producía un heredero, era retornada a su familia. Al comenzar el siglo X un cierto nombre de feudos occitanos se encotraban en manos de mujeres, pero de hecho no existía un propósito consciente de mejorar la situación; el que un pequeño grupo de ellas (mayoritariamente aristócratas), escribiesen poesía occitana en los siglos XII y XIII, no es un signo claro y limpio de un paso hacia delante en la causa de las mujeres.

 

La poesia de l’amor cortès va aparèixer a començaments del segle XII, els anys que van seguir la primera corada. El primer trobador que es coneix fou l’aristòcrata Gilhem de Peitieu, les cançons del qual van ser escrites per a divertir els nobles que freqüentaven la seva cort. amor cortésDesprés de la seva mort, al 1126, ja hi havia trobadors per tota Occitània.

La poesía del amor cortés apareció a principios del siglo XII, los años después de la primera cruzada. El primer trovador que conocemos fue el aristócrata Gilhem de Peitieu, las canciones del cual fueron escritas para divertir a los nobles que frecuentaban su corte. Después de su muerte, el 1126, ya había trovadores por toda Occitania.

Entre algunes de les trobairitz més importants estarien:

Entre algunas de las trobairitz más importantes estarían:

Tibors, la Comtessa de Dia, Azalais de Porcairagues, Maria de Ventadorm, Alamanda, Lombarda, Castelhoza, Guilhelma de Rosers.

 

No hi ha dubte que totes elles conegueren els trobadprs i visqueren entre ells. Tibors per exemple era la germana del brillant trobador Raimbaut d’Aurenga; Maria de Bentadorm es casà amb un vescompte trobador anomenat Ebles; i la Comptessa de Dia, tot i que no s’ha pogut confirmar la seva identitat, es creu que es va casar amb Gilhem de Peitieu. Totes elles es trobaven en un món on la dona era oficialment adorada. El llenguatge de les trobairitz és directe, sense ambigïtat i personal, escriuen sobre els seus sentiments íntims, revelen les seves experiències i emocions, les situacions que descriuen són molt diferents de les relacions corteses que els homes expressaven. Els homes descrits per les dones tenen poc en comú amb les figures adornades de les poesies dels trobadors, com aquesta de Gilhem de Peitieu:

No hay duda de que todas ellas conocieron a los trovadores y vivieron entre ellos. Tibors por ejemplo era la hermana del brillante trovador Raimbaut d’Aurenga; Maria de Ventadorm se casó con un vizconde trovadore llamado Ebles; y la Comtessa de Dia, aun que no se ha podido confirmar su identidad, se cree que estuvo casada con Gilhem de Peitieu. Todas ellas se encontraban en un mundo donde la mujer era oficialmente adorada. El lenguaje de las trobairitz es directo, sin ambigüedad y personal, escriben sobre sus sentimientos más íntimos, revelan sus experiencias y emociones, las situaciones que describen son muy diferentes a las relaciones cortesas que los hombres expresaban. Los hombres descritos por las mujeres tienen poco en común con las figuras adoradas de las pesías de los trovadores, como esta de Gilhem de Peitieu:

 

Mai hom no pogué afaiçonar

persona (més bella) ni en el voler ni en el desig

ni en el pensament ni en la imaginació;

una joia semblant no pot trobar parió,

i qui la volgués lloar plenament

no se’n sortiria en un any.

Comtessa de Dia

Comtessa de Dia

 

Algunes d’elles es refereixen d’una forma explícita a l’amor físic, parlen de l’amor en termes sensuals, com per exemple:

Algunas de ellas se refieren de una forma explícita al amor físico, hablan del amor en términos sensuales, como por ejemplo:

 

Feliç seria en el meu llit

Si jo li fos coixí plaent.

Comtessa de Dia

Bell dolç amic, verament us puc dir

que no heu deixat mai de fer-me delir

des que heu volgut que us tingués per amant…

Tibors

Veient aquestes lletres, cal tenir en comptes que no sabem segur si les cançons les cantaven elles o els joglars.

Viendo estas letras, hay que tener en cuenta que no sabemos si las canciones las cantaban ellas o los juglares.

El que sé coneixem són els instruments utilitzats per a cantar aquest tipus de composicions, com per exemple el llaüt, l’orgue portatiu, la viola de braç, viola de gamba, rebec, mandora o guitarra morisca, viola de roda, arpa, el tamborí…

Lo que sí conocemos son los instrumentos utilizados para cantar este tipo de composiciones, como por ejemplo el laúd, el órgano portátil, la viola da braccio, vihuela de arco, rabel, mandora o guitarra morisca, zafona, arpa, el tamborín…

A tall de conclusions, dir que aquestes dones trobairitz, a diferència dels homes que els cón contemporanis, no idealitzen les relacions sobre les quals parlen, ni usen la dama i el seu amant com a figures al·legòriques. Les dones escriuen sobre situacions que ens són fàcils d’identificar; no adoren els homes, ni sembla que vulguin ser adorades per ells.

A modo de conclusiones, decir que estas mujeres trobairitz, a diferencia de los hombres que les son contemporáneos, no idealizan las relaciones sobre las cuales hablan, ni usan la dama y su amante como a figuras alegóricas. Las mujeres escriben sobre situaciones que nos son fáciles de identificar; no adoran a los hombres, ni parece que quieran ser adoradas por ellos.

Eren mullers i filles de nobles, escrivien poemes directes i sensuals, que valoraven de l’amic sobretot la fidelitat. Pertanyien al mateix cercle familiar i social que es relacionà amb els trobadors. Aprengueren la llengua poètica i la retòrica trobadoresca, a mesurar versos, a seleccionar ritmes i a posar música a les seves cançons, fixant-se atentament en els poetes masculins, i finalment decidiren divulgar-les, potser cantar-les elles mateixes o per mitjà de joglars. Van ser acceptades pels trobadors i participaren conjuntament en la creació d’una mateixa poesia.

Eran esposas e hijas de nobles, escribían poemas directos y sensuales, que valoraban del amigo sobretodo la fidelidad. Pertenecían al mismo círculo familiar y social que se relacionó con los trovadores. Aprendieron el lenguaje poético y la retórica trovadoresca, a medir versos, a seleccionar ritmos y a poner música a sus canciones, fijándose atentamente en los poetas masculinos, y finalmente decidieron divulgarlos, quizás cantándolos ellas mismas o por medio de los juglares. Fueron aceptadas por los trovadores y particiapron juntos en la creación de una misma poesía.

Cal fer-se la pregunta de si les trobairitz rebutjaven l’amor simbòlic, si tendeixen d’una manera innata al que és concret, i els homes, al que és abstracte. L’amor romàntic és un dels ideals més estimats en el món occidental, forma part de la nostra cultura. Probablement és una de les experiències més fortes de la vida, però també ha estat causa de grans infidelitat i dolor per a molta gent. Del que no hi ha dubte és que els trobadors occitans van contribuir a promoure la imatge que tenim avui de l’amor i de la passió entre home i dones.

Debemos preguntarnos si las trobairitz rechazaban el amor simbólico, si tienden de una manera innata a lo que es concreto, y los hombres, a lo que es abstracto. El amor romántico es uno de los ideales más queridos en el mundo occidental, forma parte de nuestra cultura. Probablemente es una de las experiencias más fuertes de la vida, pero también ha sido causa de grandes infidelidades y dolor para mucha gente. De lo que no cabe duda es que los trovadores occitanos, contribuyeron a promover la imagen que tenemos hoy en día del amor y de la pasión entre hombres y mujeres.

Marta Borràs Ollé, setiembre de 2011

(texto revisado en julio de 2013)

Bibliografía

La bibliografía sobre les trobairitz i els trobadors em dona tant per parlar que dedicaré la pròxima entrada del bloc exclusivament a ella, comentant-la breument.

La bibliografía sobre las trobairitz y los trovadores me da tanto para hablar que dedicaré la próxima entrada del blog exlusivamente a ella, comentándola brevemente.

Martae, 24-7-2013

Anuncios

Trobadors i/y Trovadores

¡Y aquí tenéis el primer post bilingüe de elaberintodemarte!

I aquí teniu el primer post bilingüe d’elaberintodemarte!

En castellano y… i també en català. ¡Disfrutadlo! Gaudiu-ne!

 

 

Els trobadors erene poetes medievals que van escriure amb una llengua anomenada provençal i modernament occità. Encara que la seva obra va unida a una època, a una societat i a una cultura molt concretes, la seva lírica no ha perdut bellesa ni força u ga exercit una notable influència en la cultura occidental des dels seus inicis, a finals del segle XI, fins a l’actualitat.

Los trovadores eran poetas medievales que escribieron en una lengua llamada provenzal y modernamente occitano. Aunque su obra va unida a una época, a una sociedad y a una cultura muy concretas, su lírica no ha perdido belleza ni fuerza y ha ejercido una cotable influencia en la cultura occidental des de sus inicios, a finales del siglo XI, hasta la actualidad.

 

Els trobadors també componien la melodia de les seves cançons, així que a més dels coneixements literaris i retòrics havien de dominar l¡art de la composició musical, el que exigia una formació determinada, que es donava en el cicle d’ensenyances superiors o quadrivium. Aquests poetes.músics van aparèixer a la França del Midi i la seva lírica s’estengué per Catalunya, per les corts de Castella, Lleó, Navarra i per les del nord d’Utàlia, de França i de l’Anglaterra anglonormanda.

Los trovadores también componían la melodía de sus canciones, así que a más de los conocimientos literarios y retóricos tenían que dominar el arte de la composición musical, el cual exigía una formación determinada, que se daba en el ciclo de enseñanzas superiores o quadrivium. Estos poetas-músicos aparecieron en la Francia del Midi y su lírica se extendió por Cataluña, por las cortes de Castilla, León, Navarra y por el norte de Italia, de Francia y de la Inglaterra anglonormanda.

 

Les composicions més antigues recollides en els cançoners provençals són de Guilhem de Peitieu, compte de Poitiers i duc d’Aquitània. Altres trobadors occitans importants van ser: Jaufré Rudel, Marcabrú, Bernat de Ventadorm, Bertran de Born i Giraut de Bornelh. A Catalunya van destacar Guillem de Berguedà, Huguet de Mataplana, Guillem de Cabestany i Cerberí de Girona.

Las composiciones más antiguas recogidas en los cancioneros provenzales son de Ghilhem de Peitieu, conde de Poitiers y duque de Aquitania. Otros trovadores occitanos importantes fueron: Jaufré Rudel, Marcabrú, Bernat de Ventadorm, Bertran de Born y Giraut de Bornelh. En Cataluña detacaron Guillem de Berguedà, Huguet de Mataplana, Guillem de Cabestany y Cerverí de Girona.

 

Marta Borràs Ollé, enero de 2011

 

Però es recorda poc que també hi hagué dones trobadores (trobairitz en occità) que van viure i escriure als voltants dels segles XII i XIII al sud de França. En la propera entrada d’elaberintodemarte parlaré sobre aquestes poetesses medievals oblidades pel món de la cultura fins a la dècada dels anys setanta dels selge passat.

Pero se recuerda poco que también hubo mujeres trovadoras (trobairitz en occitano) que vivieron y escribieron alrededor de los siglos XII y XIII en el sur de Francia. En la próxima entrada de elaberintodemarte hablaré sobre estas poetisas medievales olvidadas por el mundo de la cultura hasta la década de los años setenta del siglo pasado.

Espero que us hagi agradat aquesta primera entrada bilingüe! Ens veiem en la propera cantonada d’elaberintodemarte!

¡Espero que os haya gistado esta primera entrada bilingüe! ¡Nos vemos en la próxima esquina de elaberintodemarte!

Martae, 17-7-2013